Likvidacija SIJ Elektrode d.o.o.

Likvidacija SIJ Elektrode d.o.o.

Okoljski vidik

 

Družba SIJ Elektrode d.o.o. v likvidaciji bo do izbrisa družbe iz registra v celoti spoštovala okoljske obveze v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja omenjeno področje. Do zaključka proizvodnje konec aprila 2022 smo v celoti izvajali procese, ki so bili vzpostavljeni v družbi pred začetkom procesa prostovoljne likvidacije. Po zaključku procesa proizvodnje skrbimo za i) ustrezno skladiščenje preostalih surovin, vključno z nevarnimi kemikalijami in njihovo odprodajo; ii) odvoz odpadkov, nastalih med proizvodnjo, s pomočjo ustreznih izvajalcev oziroma prevzemnikov odpadkov; iii) odprodajo premoženja družbe (osnovnih sredstev in drobnega inventarja); iv) odprodajo končnih izdelkov in nedokončane proizvodnje. Do odprodaje bodo sredstva družbe skladiščena na ustrezen/dosedanji način, z namenom ohranjanja vrednosti in nevtralnega vpliva na okolje.

S prenehanjem proizvodnje so prenehali obstajati viri onesnaževanja vode, kot so tehnološke vode in viri onesnaževanja, povezani s porabo elektrike in drugih energentov, pa tudi viri ostalih snovi, ki nastanejo pri proizvodnji. Vpliva na spremembo biotske raznovrstnosti ne bo.

 

Infrastruktura

 

Družba SIJ Elektrode v likvidaciji je lastnica zemljišča in nepremičnin na lokaciji Cesta Železarjev 8, Jesenice. Skupna velikost zemljišča v lasti družbe je 29.417 m2, od tega je 16.055 m2 stavbnih zemljišč (skladiščni, proizvodni in ostali prostori).

Z namenom ohranjanja vrednosti premoženja družbe in preprečevanja izrednih dogodkov bomo tekom likvidacijskega procesa vzpostavili sistem celovitega varovanja objekta in javljanja nepredvidenih dogodkov (poškodb zaradi vode, zmrzovanja, snežne obremenitve, obrabe konstrukcije, požara, poplave) po zaključku aktivnosti na lokaciji.

 

Prav tako bomo na ustrezen način izvajali aktivnosti na področju vseh napeljav (električne napeljave, telekomunikacij, vodovodnega omrežja …).

 

Zdravje in varstvo pri delu v času likvidacije

Družba bo med celotnim procesom izpolnjevala svoje obveze na področju varstva in zdravja pri delu. Do zaključka proizvodnje konec aprila je v družbi ostala zaposlena tudi odgovorna oseba – inženir na področju varnosti in zdravja pri delu. Po zaključku proizvodnje bomo glede na morebitne potrebe koristili vire strokovnih služb na ravni SIJ d.d.

 

Vpliv na družbeno okolje

O vplivu na družbeno okolje aktivnosti celovito komuniciramo s ključnimi deležniki (dobavitelji, kupci, zaposlenimi, lastniki, finančnimi inštitucijami, zavodom za zaposlovanje …) ter na ta način skupaj zmanjšujemo potencialne negativne učinke na okolje. Kot že omenjeno, bomo poseben poudarek dali svojim zaposlenim.

Družba je 1. aprila 2022 sklicala skupno posvetovanje z reprezentativnimi sindikati družbe. Družba je zaposlene v več korakih obveščala o aktualnih fazah zaključevanja del v proizvodnji in o možnostih za prezaposlitev v sestrske družbe ter jim nudila informacije in pomoč pri uveljavljanju njihovih delavskih pravic.

Po zaključku proizvodnje na določenih poslovnih področjih obstaja potreba po delu v zmanjšanem obsegu. Ocenjujemo, da bo družba poleg likvidacijskega upravitelja še nekaj mesecev potrebovala nekatere zaposlene v odpremi, prodaji, financah in računovodstvu, vzdrževanju ter v kadrovski službi.

Večini zaposlenih smo ponudili možnost zaposlitve v sestrskih družbah na Jesenicah.