Sporočilo za javnost: PRVA INFORMACIJA O REZULTATIH POSLOVANJA V LETU 2017 IN OBVESTILO O SPREMEMBI V UPRAVI DRUŽBE SIJ D.D.

Ljubljana, četrtek, 5. april 2018 – Objava prve informacije o nerevidiranih rezultatih poslovanja metalurške in prehrambne dejavnosti za leto 2017 ter naznanitev sprememb v upravi družbe SIJ d.d.

Po prvih nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost skupine SIJ in prehrambna dejavnost (skupina Perutnina Ptuj) v letu 2017 skupaj ustvarili prihodke od prodaje v višini 1.012,9 milijona evrov, kar predstavlja 20,2-odstotno rast glede na leto 2016. Prihodki od prodaje so prvič presegli milijardo evrov. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) s 103,8 milijona evrov še drugič po letu 2015 presegel tromestno številko, EBITDA marža pa je dosegla 10,2 odstotka. Skupni čisti dobiček je bil 17,6 milijona evrov.

Metalurška dejavnost je ustvarila prihodke od prodaje v višini 756,1 milijona evrov (19,7-odstotna rast v primerjavi z letom 2016), EBITDA v višini 78,7 milijona evrov (5,7-odstotna rast v primerjavi z letom 2016) in 10,4-odstotno EBITDA maržo. Naložbe v posodobitev in nakup nove proizvodne opreme so se skladno s strategijo razvoja skupine SIJ do leta 2020, ki po letu 2016 predvideva umirjanje naložbenega cikla, znižale na 53 milijonov evrov. Povečevanje zmogljivosti v metalurški dejavnosti je leta 2017 zaokrožila velika 30 milijonska strateška naložba v konverter AOD v družbi SIJ Acroni. Nove zmogljivosti so temelj za še močnejšo usmeritev v proizvodnjo nerjavnih in specialnih jekel ‒ povpraševanje po teh najbolj donosnih programih namreč raste.

Prehrambna dejavnost je leta 2017 ustvarila za 257,1 milijona evrov prihodkov od prodaje (4,8-odstotna rast v primerjavi z letom 2016) in EBITDA v višini 24,4 milijona evrov (5,3-odstotni padec v primerjavi z letom 2016). EBITDA marža je z 9,5 odstotka za eno odstotno točko nižja kot leta 2016, predvsem zaradi rasti stroškov dela.

Obe dejavnosti sta leta 2017 večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Vrednost izvoza je znašala 821,5 milijona evrov oz. 81,1 odstotka vseh prihodkov od prodaje (0,7 odstotne točke več kot leta 2016). Za metalurško dejavnost, ki je v tujini ustvarila za 651,4 milijona evrov prihodkov od prodaje oz. 86,2 odstotka celotne prodaje (0,7 odstotne točke več kot leta 2016), ključni tuji trgi ostajajo države Evropske unije, predvsem Nemčija in Italija. Za prehrambno dejavnost, ki je na tujih trgih ustvarila 169,6 milijona evrov oziroma 66,0 odstotka celotne prodaje (pol odstotne točke več kot leta 2016), so ključni tuji trgi države nekdanje Jugoslavije.

Poslovanje obeh dejavnosti so v letu 2017 sicer zaznamovale ugodne zunanje okoliščine, saj sta se krepili globalna gospodarska rast in rast gospodarstva v državah evrskega območja. V Evropski uniji so poslovne razmere v glavnih sektorjih, ki porabljajo jeklo, povezane z rastjo gospodarske aktivnosti, pozitivne napovedi veljajo tudi za leto 2018. Glavni izziv jeklarskega trga v Evropski uniji tako kot lani tudi za leto 2018 ostaja uvoz jekla z vzhoda. Za doseganje ciljev v prehrambni dejavnosti je bilo pomembno izboljšanje globalne gospodarske klime, okrepitev trgovinskih tokov ter povečevanje kupne moči v Sloveniji in državah nekdanje Jugoslavije.

Ob objavi rezultatov poslovanja metalurške in prehrambne dejavnosti skupina SIJ javnost tudi obvešča, da je Dmitrii Bochkarev, član uprave družbe SIJ d.d., podal odstopno izjavo. Svojo poslovno pot od 30. marca 2018 nadaljuje izven skupine SIJ. Pri nadzornem svetu bodo stekli ustrezni postopki za popolnitev uprave družbe SIJ d.d. Družbo SIJ d.d. in skupino SIJ kot predsednik uprave še naprej vodi Andrey Zubitskiy skupaj s članoma uprave Tiborjem Šimonko in Igorjem Malevanovom.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si