Sporočilo za javnost

Ljubljana, ponedeljek, 15. maj 2017 – Skupina SIJ objavlja rezultate o uspešnem poslovanju v prvem četrtletju leta 2017 in naznanja spremembe v upravi družbe SIJ d.d.

Skladno s konsolidiranimi in nerevidiranimi rezultati je skupina v obdobju prvih treh mesecev letošnjega leta ustvarila 256,0 milijona evrov prihodkov od prodaje (34-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem lani), poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 28,3 milijona evrov (16-odstotna rast v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2016) in čisti poslovni izid v višini 7,1 milijona evrov. Odlivi za naložbe so znašali 27,5 milijona evrov (v primerjavi z 21,2 milijona evrov v enakem obdobju leta 2016), kar je povezano z zaključevanjem dveh večjih strateških investicij v jeklarskem delu skupine. Uprava skupine ocenjuje rezultate kot uspešne in skladne s poslovnimi načrti za leto 2017.
K razvoju in uspešnemu poslovanju Skupine SIJ sta v zadnjih letih veliko pripomogla tudi dr. Denis Mancevič, glavni izvršni direktor in član uprave družbe SIJ d.d., ki se je skupini pridružil leta 2014, ter Igor Malevanov, ki je kot izvršni direktor za finance ter član uprave družbe SIJ d.d. v skupini deloval od leta 2007. Javnost obveščamo, da sta člana uprave iz osebnih razlogov odstopila s svojega mesta in bosta poslovno pot nadaljevala izven skupine. Do izteka delovnega razmerja ostajata v Skupini SIJ in opravljata tekoče posle. Pri nadzornem svetu bodo tudi stekli ustrezni postopki za popolnitev uprave družbe SIJ d.d. Tako bo zagotovljeno nemoteno poslovanje družbe SIJ d.d. Skupino SIJ bo kot predsednik uprave še naprej vodil Andrey Zubitskiy.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, katere proizvodi zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino sestavljata dve poslovni področji – metalurška (osnovna dejavnost) in prehrambna dejavnost (prevzem Skupine Perutnina Ptuj), več kot 50 odvisnih družb v Evropi, ZDA in Aziji ter približno 7.200 zaposlenih.
V letu 2016 je skupina SIJ zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 127,1 milijona evrov in čisti dobiček v višini 51,3 milijona evrov.

[1] Brez upoštevanja vpliva poslovne združitve kot enkratnega dogodka v prvih treh mesecih 2016 v višini 28,4 milijona evrov.