Sporočilo za javnost

Ljubljana, ponedeljek, 6. marec 2017 – Objava prve informacije o nerevidiranih konsolidiranih rezultatih poslovanja Skupine SIJ v letu 2016

Po prvih nerevidiranih konsolidiranih podatkih je Skupina SIJ v letu 2016 zabeležila prihodke od prodaje v višini 842,7 milijona evrov, kar predstavlja 26,8-odstotno rast glede na leto 2015. Obenem je občutno povečala dobičkonosnost poslovanja, saj se je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) povečal za dvakrat in dosegel 127,1 milijona evrov. Dosežena 15,1-odstotna EBITDA marža postavlja Skupino SIJ med najbolj uspešne slovenske poslovne skupine lanskega leta. Ocenjeni dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 68,6 milijona evrov se je v primerjavi z letom 2015 povečal za skoraj dvakrat, čisti poslovni izid pa je dosegel 51,3 milijona evrov, kar je skoraj petkrat več kot leta 2015.

Naložbe v posodobitev obstoječe in nakup nove proizvodne opreme so se v primerjavi z lanskim letom povečale na 70,3 milijona evrov oziroma za 24 odstotkov. Zaradi naložb in prevzemov se je neto finančna zadolženost v zadnjih letih rahlo povečevala, a se je obenem zaradi rasti EBITDA  v letu 2016 kazalnik NFD/EBITDA znižal na vrednost 2,9.

V metalurški dejavnosti so prihodki od prodaje znašali 631,9 milijona evrov, dosežen EBITDA 74,4 milijona evrov (17,2-odstotna rast v primerjavi z letom 2015), EBITDA marža pa 11,8 odstotka, si čimer za dobre štiri odstotne točke presega globalno povprečje panoge. Odlivi za naložbe so se v tem obdobju povečali na 65,8 milijona evrov oziroma za 15,7 odstotka, predvsem zaradi že zagnane naložbe v novo linijo za toplotno obdelavo debele pločevine in naložbe v AOD napravo v družbi SIJ Acroni. Vrednost obeh naložb, ki sta ključni za utrjevanje položaja metalurške dejavnosti kot specializiranega proizvajalca jekel z visoko dodano vrednostjo, presega 60 milijonov evrov. 

Prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) je v obdobju desetih mesecev, kolikor je konsolidirana v rezultate Skupine SIJ, ustvarila 211,4 milijona evrov prihodkov in EBITDA v višini 24,2 milijona evrov (25-odstotna rast na letni ravni glede na leto 2015). Dosežena visoka dobičkonosnost tudi v tej dejavnosti odraža usmeritev v stroškovno optimizacijo poslovanja ter hkratno povečanje deleža prodaje izdelkov z višjo dodano vrednostjo na ključnih trgih. Na račun dokapitalizacije in finančnega prestrukturiranja se je Skupina Perutnina Ptuj tudi močno razdolžila (35 milijona evrov neto finančnega dolga na dan 31. december 2016 oz. kazalnik NFD/EBITDA 1,4), kar predstavlja ustrezne temelje za uspešen razvoj v prihodnjih letih.

Član uprave in izvršni direktor za finance družbe SIJ d.d. Igor Malevanov: »Prve informacije o poslovnih rezultatih lanskega leta so pričakovan pokazatelj dobrega dela na vseh področjih upravljanja skupine. Že tradicionalno uspešno poslovanje v metalurški dejavnosti smo dopolnili z dobrimi rezultati prehrambnega dela ter pozitivnimi učinki na področju združitev in prevzemov. Izboljšali smo ga z optimizacijo proizvodnih procesov in z zniževanjem nabavnih stroškov, tudi prek krepitve skupne pogajalske moči obeh dejavnosti na trgu«.

Poslovanje Skupine SIJ so v letu 2016 sicer zaznamovale relativno neugodne zunanje okoliščine ─  obe dejavnosti skupine, osrednja metalurška in prehrambna, se soočata s cenovnimi pritiski, metalurška pa tudi s presežnimi proizvodnimi zmogljivostmi ter nelojalno konkurenco s tretjih trgov, ki povečuje cenovne pritiske.

Član uprave in glavni izvršni direktor SIJ d.d. dr. Denis Mancevič: »Skupina SIJ kljub zaostrenim razmeram v metalurški dejavnosti v Evropski uniji ohranja vodilni tržni delež na trgu debele nerjavne pločevine ter položaj tretjega največjega proizvajalca orodnih jekel. Konkurenčne prednosti ohranjamo s proizvodnjo po naročilu in kratkimi dobavnimi roki. S spremembami proizvodnih programov in stroškovnimi racionalizacijami ohranjamo dobičkonosnost. Leta 2016 smo v metalurški dejavnosti lansirali tudi nove produktne blagovne znamke, ki so temelj za uresničevanje naše strateške odločitve, da smo izrazito usmerjeni h kupcu in njegovim potrebam.«

Na ravni Skupine SIJ je v letu 2016 vrednost izvoza znašala 677,9 milijona evrov oz. 80,4 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Nekoliko nižji delež izvoza v celotnih prihodkih od prodaje odraža specifiko pripojene prehrambne dejavnosti, kjer je Skupina Perutnina Ptuj vodilni ponudnik perutninskega mesa in izdelkov na slovenskem trgu in ključnih trgih v regiji. Metalurška dejavnost 85,5 odstotka prihodkov še naprej ustvarja na tujih trgih. V strukturi izvoza ključni trgi ostajajo države Evropske unije, čeprav se povečuje delež drugih trgov, kot so na primer ZDA s 9,9-odstotnim deležem.