SKUPINA SIJ USPEŠNO ZAKLJUČILA PETO ZAPOREDNO IZDAJO KOMERCIALNIH ZAPISOV V VIŠINI 30 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, petek, 14. december 2018 – Skupina SIJ je uspešno zaključila peto zaporedno izdajo komercialnih zapisov v višini 30.000.000 evrov.

Skupina SIJ je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek pete zaporedne izdaje komercialnih zapisov v višini 30.000.000 evrov. Komercialni zapisi so izdani z ročnostjo enega leta z začetkom obrestovanja 14. decembra 2018 in datumom zapadlosti 13. decembra 2019. Njihova obrestna mera znaša en odstotek letno, kar je najnižja obrestna mera izdanih komercialnih zapisov, dosežena na slovenskem kapitalskem trgu. V postopku prodaje je komercialne zapise vpisalo in vplačalo 22 vlagateljev, kar kaže na visoko zanimanje institucionalnih in zasebnih vlagateljev, zaupanje v stabilnost poslovanja Skupine SIJ in uspešno uresničevanje strategije razvoja Skupine SIJ tudi v prihodnjem obdobju.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja, kar pomeni, da bo z zbranimi sredstvi Skupina SIJ poplačala četrto izdajo komercialnih zapisov in zagotovila ustrezne likvidnostne vire za uravnavanje sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

Komercialni zapisi z oznako SIK05 in ISIN kodo SI0032502229 so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, v trgovanje pa bodo uvrščeni na organiziranemu trgu Ljubljanske borze.

Za Skupino SIJ vse aktivnosti izdaje in prodaje komercialnih zapisov opravlja NLB.

---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini.
Po nerevidiranih podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v prvem polletju leta 2018 skupaj ustvarili 557,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar pomeni devetodstotno rast glede na prvo polletje leta 2017. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) znašal 57,4 milijona evrov in je stabilen ter približno na enaki ravni kot v prvem polletju leta 2017. Skupni čisti dobiček v prvi polovici leta je bil 13,6 milijona evrov.

Dodatne informacije:
Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si