SKUPINA SIJ USPEŠNO ZAKLJUČILA ČETRTO ZAPOREDNO IZDAJO KOMERCIALNIH ZAPISOV V VIŠINI 27,3 MILIJONA EVROV

Ljubljana, petek, 15. december 2017 – Skupina SIJ je uspešno zaključila četrto zaporedno izdajo komercialnih zapisov v višini 27.325.000 evrov.

Skupina SIJ je z današnjimi vplačili uspešno zaključila postopek četrte zaporedne izdaje komercialnih zapisov v višini 27.325.000 evrov. Komercialni zapisi bodo izdani z ročnostjo enega leta in datumom zapadlosti 14. 12. 2018 ter obrestno mero v višini 1,10 odstotka letno, kar je najnižja obrestna mera izdanih komercialnih zapisov, dosežena na slovenskem kapitalskem trgu. Zanimanje institucionalnih in zasebnih vlagateljev kaže na zaupanje v konkurenčnost in stabilnost poslovanja Skupine SIJ ter uspešno uresničevanje strategije razvoja Skupine SIJ tudi v prihodnjem obdobju.

Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Komercialni zapisi so izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, z oznako SIK04 in ISIN kodo SI0032501965 in bodo uvrščeni v trgovanje na organiziranemu trgu Ljubljanske borze. Z zbranimi sredstvi bo Skupina SIJ poplačala lanskoletno izdajo komercialnih zapisov ter zagotovila ustrezne likvidnostne vire za uravnavanje sezonskih potreb po obratnem kapitalu.

---


Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta skoraj 7.500 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina SIJ je v prvi polovici leta 2017 ustvarila 512,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (23,8-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta), ki so prvič v zgodovini presegli mejo pol milijarde evrov. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) v višini 55,9 milijona evrov pa je primerljiv z enakim obdobjem lani.