REZULTATI POSLOVANJA V LETU 2018

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljubljana, petek, 14. junij 2019 – Objava revidiranih rezultatov poslovanja Skupine SIJ v letu 2018.

Po revidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ* ustvarila 802,8 milijona evrov prihodkov od prodaje (6,3 odstotke več kot leta 2017), od tega 84,6 odstotka na tujih trgih. EBITDA je znašal 50,2 milijona evrov (32,8 odstotkov manj kot leta 2017), EBITDA marža pa 6,3 odstotka (3,6 odstotne točke manj kot leta 2017). Skupina SIJ je poslovala pozitivno in ustvarila 4,9 milijona evrov čistega dobička (66 odstotkov manj kot leta 2017). Kljub slabšim rezultatom poslovanja Skupina SIJ še vedno posluje stabilno:

»V letu 2018 smo v Skupini SIJ vztrajno povečevali proizvodnjo jekla in v prodaji ohranjali visok delež jekel z višjo dodano vrednostjo, ki zasedajo vodilne položaje na nišnih jeklarskih trgih. Povečali smo vrednost prodaje, kot izrazito izvozno naravnano podjetje pa večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Z doseženimi poslovnimi rezultati sicer ne moremo biti zadovoljni. Izredni dogodki – med njimi dva daljša zastoja v obeh jeklarskih družbah – so povzročali večje motnje v proizvodnem procesu, kar je poleg visokih cen surovin, predvsem energentov in grafitnih elektrod, ključni dejavnik, ki je vplival na poslabšanje rezultatov. Brez vplivov naštetih enkratnih in izrednih dogodkov bi bilo poslovanje Skupine SIJ v letu 2018 primerljivo s poslovanjem v predhodnem letu,« je povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

Skladno s poslovnimi načrti so v preteklem letu v Skupini SIJ veliko prizadevanj namenili odsvojitvi prehrambne dejavnosti − Skupine Perutnina Ptuj. Skupina SIJ je 21. novembra 2018 sklenila pogodbo za prodajo Perutnine Ptuj skupini MHP. Sredstva od prodaje bodo v Skupini SIJ namenili znižanju zadolženosti, ki je nastala kot rezultat desetletnih intenzivnih naložb v metalurški dejavnosti, in nadaljnjemu razvoju primarne dejavnosti skupine – proizvodnji visokotehnoloških jekel in končnih izdelkov. Skupina SIJ je sicer svojo zadolženost že znižala tudi v letu 2018.

Skladno s strategijo se je naložbeni cikel umiril. Sredstva so v letu 2018 namenili za projekte, ki so podaljšek večjih naložb iz minulih let, in so namenjeni izdelavi tehnološko bolj dovršenih proizvodov. Za naložbe so v letu 2018 tako namenili 37 milijonov evrov. Zaokrožili so jih z zagonom linije za toplotno obdelavo jekla v valjarni družbe SIJ Metal Ravne, ki posredno omogoča večjo proizvodnjo orodnih jekel, s katerimi je največja slovenska jeklarska skupina v letu 2018 ohranila tretji največji tržni delež v Evropski uniji. Skupina SIJ je sicer ohranila vodilni tržni položaj na trgu nerjavne debele pločevine v Evropski uniji, med končnimi izdelki, ki nastajajo iz jekla, pa se uvršča med deset največjih proizvajalcev industrijskih nožev na svetu.

Kot izrazito izvozno naravnano podjetje je Skupina SIJ v letu 2018 večino svojih prihodkih ustvarila na tujih trgih. Vrednost izvoza je dosegla 679,3 milijona evrov oz. 84,6 odstotka vseh prihodkov od prodaje. Ključni trgi ostajajo države Evropske unije, predvsem Nemčija in Italija. Skupina SIJ je v letu negotovih trgovinskih razmer, med katerimi izstopa predvsem protekcionizem ZDA z uvedbo 25-odstotne carine na uvoz jekla, z različnimi aktivnostmi izvoz na ameriški trg uspela zadržati na približno enaki ravni kot leto prej.

V letu 2019 naj bi po napovedih poslovanje jeklarske industrije sicer zaznamovale dokaj ugodne zunanje okoliščine. Kljub prvim znakom gospodarskega ohlajanja je za vse ključne trge Skupine SIJ napovedana umirjena gospodarska rast. Tako za svet kot za Evropsko unijo je napovedana tudi umirjena rast povpraševanja in porabe jekla.

Dodatne informacije:
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja
Telefon: +386 1 242 98 27
Mobitel: +386 41 313 532
E-naslov: sara.wagner@sij.si

______________________________________

* Predstavljene ključne številke iz poslovanja prikazujejo poslovanje Skupine SIJ brez prehrambne dejavnosti ‒ Skupine Perutnina Ptuj.