Objava informacije o četrti izdaji obveznic Skupine SIJ

Ljubljana, 2. novembra 2019 – Skupina SIJ uspešno zaključila izdajo podjetniških obveznic v višini 26 milijonov evrov.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., je z današnjimi vplačili uspešno zaključila četrto izdajo obveznic, tokrat z ročnostjo treh let, v skupni nominalni vrednosti 26 milijonov evrov in s 3,9-odstotno letno kuponsko obrestno mero. Finančna sredstva, pridobljena s prodajo obveznic z oznako SIJ7, bo Skupina SIJ namenila za razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih naložb v proizvodno tehnologijo, vključno z varstvom okolja in tehnologijo za energetsko učinkovitost, ter za izboljšanje strukture ročnosti obstoječih posojilnih obveznosti.

Skupina SIJ je tako po treh izdajah podjetniških obveznic v letih 2014, 2015 in 2019 v skupni višini 134 milijonov evrov ter po šestih izdajah komercialnih zapisov od leta 2015 do leta 2019 v skupni višini 153 milijonov evrov vnovič uspešno nastopila na kapitalskem trgu in skupaj zbrala več kot 313 milijona evrov virov financiranja. S tem se uvršča med najbolj aktivne in prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu.

»Že četrto izdajo obveznic ocenjujemo kot zelo uspešno, še posebno v trenutnih negotovih časih. Izdaja obveznic SIJ7 kaže na močno zaupanje vodilnih slovenskih vlagateljev v stabilnost našega poslovnega modela in finančno kondicijo Skupine SIJ, v našo usmerjenost na nišne jeklarske trge in v našo strategijo razvoja do leta 2025,« je ob zaključku izdaje poudaril Igor Malevanov, podpredsednik in izvršni direktor za finance v SIJ d.d.

Vse aktivnosti v zvezi z organizacijo prodaje in izdaje obveznic je izvajala NLB d.d. Obveznice so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem, pri čemer se je za investicijo odločilo 26 vpisnikov. Obveznice so bile 2. novembra 2020 izdane v nematerializirani obliki z oznako SIJ7 z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, v skladu s pravili KDD. Izdajatelj bo po izdaji obveznic v KDD izdelal prospekt ter po tem, ko bo prospekt potrdila ATVP, uvrstil obveznice na organizirani trg Ljubljanske borze.

---

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v prvem polletju leta 2020 ustvarila 359,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 84,8 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA je 24,9 milijona evrov, EBITDA marža pa 6,9 odstotka.

Dodatne informacije:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si