Objava informacije v zvezi s Pogoji Obveznic SIJ4 in SIJ5

Skladno z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d. ali družba ali izdajatelj) v povezavi s Pogoji Obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana, z oznako SIJ4 in SIJ5, sporoča, da je dne 30.08.2019 sklenila z družbo Dilon d.o.o., Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana aneks št. 3 k posojilni pogodbi z dne 18.11.2016, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 500.000,00 EUR do 31.12.2019 in aneks št. 1 k posojilni pogodbi z dne 23.11.2018, na podlagi katerega bo navedeni družbi podaljšala rok vračila posojila v višini 300.000,00 EUR do 31.12.2019.


Podaljšanje posojila je skladno s Pogojem 7.4. (b) alinee (iii) obeh Prospektov o uvrstitvi obveznic družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIJ4 in SIJ5, v trgovanje na organiziranem trgu, pri čemer SIJ d.d. informacijo objavlja na osnovi točke 7.7. (c) obeh Prospektov.


Informacije, ki jih vsebuje objava, so na voljo tudi na uradni spletni strani družbe SIJ d.d. z naslovom http://www.sij.si/ in bodo dostopne še najmanj pet let od datuma objave.

Ljubljana, 30. 8. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.